คัมภร์ไบเบิล

posted on 08 Jan 2009 16:28 by christianity

คัมภีร์ไบเบิล

 

        พระคัมภีร์ไบเบิล  เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนายิวและคริสต์ศาสนา  และเป็นหนังสือที่กล่าว
ถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดย
มีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น
2 ภาค ดังนี้
     1.  พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม
    2.  พระคัมภีร์พันธะสัญญาใหม

ไบเบิล (Bible) (มาจากภาษากรีกว่า บิบลิออน แปลว่า หนังสือ) พระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นหนังสือที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้า, มนุษย์, ความบาป และแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความพินาศอันเนื่องจากความบาป สู่ชีวิตนิรันดร์ เป็นหนังสือที่บันทึกหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งในบางเล่มมีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนของศาสนายูดายของชาวยิว ชาวคริสต์เรียกคัมภีร์ไบเบิลในชื่ออื่น ๆ อีกหลายชื่อเช่น พระวจนะของพระเจ้า (Word of God) หนังสือดี (Good Book) และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Scripture)

คริสตชนทุกคนเชื่อว่า พระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้า ผ่านทางมนุษย์ที่ถูกเลือกให้เขียนพระคัมภีร์ในบทนั้นๆมีจำนวน 73 เล่ม ประกอบด้วยภาคพันธสัญญาเดิม กับพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาเดิมถูกเขียนขึ้นก่อนที่พระเยซูเจ้าประสูติ ส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาฮีบรู มีบางส่วนถูกเขียนด้วนภาษากรีก และภาษาอิยิปต์ ส่วนพันธสัญญาใหม่ ถูกเขียนขึ้นหลังจากพระเยซูเจ้าประสูติแล้ว โดยบันทึกถึงเรื่องราวของพระเยซูเจ้าตลอดพระชนม์ชีพ รวมทั้งคำสอน และการประกาศข่าวดีแห่งความรอด การยอมรับการทรมานและการไถ่บาปของมนุษย์โดยพระเยซูเจ้า การกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ การส่งพระจิตเจ้ามายังอัครสาวก ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่ม ภายหลังการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว การเบียดเบียนพระศาสนจักรในรูปแบบต่างๆ พันธสัญญาใหม่ทั้งหมดเขียนเป็นภาษากรีก โดยเหล่านักบุญอัครสาวก

ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมถูกนำมารวมเล่มเมื่อใดและอย่างไร แต่ในสมัยของพระเยซู พระคัมภีร์เดิมก็ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว แต่ถึงแม้จะไม่ทราบความเป็นมา ก็ยังมีเหตุผลเชื่อถือได้ว่าพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่มีอยู่ทุกวันนี้ คงความถูกต้องทุกคำพูดมาจากสมัยแรกของอิสราเอล เนื่องจากขั้นตอนการคัดลอกพระคัมภีร์ของชาวยิวมีความเคร่งครัดมาก หากพบข้อผิดพลาดหรือตำหนิอย่างใด จะไม่แก้ไขแต่ทำลายทิ้งแล้วเริ่มคัดลอกใหม่หมด

ส่วนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยข้อเขียนของบุคคลสำคัญหลายคน ซึ่งเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์ในการเขียนแตกต่างกันออกไป เช่น พระวรสารนักบุญมัทธิว เขียนขึ้นเพื่อคริสตชนที่มีภูมิหลังเป็นชาวยิว พระวรสารนักบุญมาระโก เขียนให้คริสตชนที่ส่วนใหญ่เป็นกรีก ในขณะที่พระวรสารนักบุญลูกา เจาะจงเลยว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อ เธโอฟิลัส จดหมายของนักบุญเปาโลส่วนมากถูกเขียนเพื่อส่งถึงพระศาสนจักรบางแห่ง เป็นต้น แม้ว่าจุดประสงค์ในการเขียนหนังสือแต่ละเล่มมีที่หมายแน่ชัด แต่ในไม่ช้าก็กลายเป็นสมบัติส่วนรวม เช่น เมื่อพระศาสนจักรแห่งหนึ่งได้รับจดหมายจากนักบุญเปาโลก็ได้คัดลอกส่งต่อไปให้พระศาสนจักรอื่นได้อ่านด้วย เวลาผ่านไปฉบับเดิมก็เปื่อยหรือสูญหายไป จึงไม่เหลือต้นฉบับดั้งเดิม แต่จากการเปรียบเทียบกับฉบับที่ถูกคัดลอกไว้มากมาย สามารถยืนยันได้ว่าตรงกับต้นฉบับจริงแน่นอน

รูปพระเยซูคริสต์

 

         

 

 พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม

 

      เป็นคัมภีร์ของศาสนายิวหรือยูดาห์ กล่าวถึง
ความเป็นมาของจักรวาล มนุษยชาติ ประวัติชน
ชาติยิวในประเทศอียิปต์ วิธีประกอบศาสนพิธีใน
กรณีต่าง ๆ ข้อห้ามสำหรับชาวยิว ประวัติชนชาติ
ิยิวในการอพยพ วรรณคดีต่าง ๆ เป็นต้น
ว่า นิทานคำกลอน เพลงสดุดีพระเจ้า สุภาษิต
ปัญญาจารย์อันเป็นประมวลคติพจน์และ
คำพังเพยต่าง ๆ และเพลงโซโลมอนซึ่งเป็นคำ
กลอนโต้ตอบระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวพระคริสตธรรมคัมภีร์ ประกอบด้วย ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) มีหนังสือทั้งหมดจำนวน 46 เล่ม แบ่งได้เป็นสี่ส่วนคือ

  • ปัญจบรรพ ประกอบด้วยหนังสือปฐมกาล จนถึง หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
  • ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสือโยชูวา จนถึง หนังสือเอสเธอร์
  • เพลง ประกอบด้วยหนังสือโยบ จนถึง หนังสือเพลงโซโลมอน
  • ประกาศก ประกอบด้วยหนังสืออิสยาห์ จนถึง หนังสือมาลาคี

 

  พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ 

 

          เป็นคัมภีร์ของคริสต์ศาสนาโดยแท้    
ประกอบด้วยหนังสือ  และข้อเขียนในลักษณะ
จดหมาย รวมทั้งหมดมี 27 เล่ม
          กล่าวถึงประวัติและคำสอนของพระเยซู
คริสต์  สังคมของชาวคริสต์นับตั้งแต่พระเยซู
คริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน จนกระทั่งการ
เผยแพร่ศาสนาของนักบุญเปโตรและนักบุญ
เปาโล เป็นต้น และจดหมายเหตุของผู้นำตาม
โบสถ์ต่าง ๆ ในสมัยนักบุญเปาโล

พระเยซูคริสต์เผยแพร่ศาสนา   

ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมถูกนำมารวมเล่มเมื่อใดและอย่างไร แต่ในสมัยของพระเยซู พระคัมภีร์เดิมก็ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว แต่ถึงแม้จะไม่ทราบความเป็นมา ก็ยังมีเหตุผลเชื่อถือได้ว่าพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่มีอยู่ทุกวันนี้ คงความถูกต้องทุกคำพูดมาจากสมัยแรกของอิสราเอล เนื่องจากขั้นตอนการคัดลอกพระคัมภีร์ของชาวยิวมีความเคร่งครัดมาก หากพบข้อผิดพลาดหรือตำหนิอย่างใด จะไม่แก้ไขแต่ทำลายทิ้งแล้วเริ่มคัดลอกใหม่หมด

ส่วนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยข้อเขียนของบุคคลสำคัญหลายคน ซึ่งเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์ในการเขียนแตกต่างกันออกไป เช่น พระวรสารนักบุญมัทธิว เขียนขึ้นเพื่อคริสตชนที่มีภูมิหลังเป็นชาวยิว พระวรสารนักบุญมาระโก เขียนให้คริสตชนที่ส่วนใหญ่เป็นกรีก ในขณะที่พระวรสารนักบุญลูกา เจาะจงเลยว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อ เธโอฟิลัส จดหมายของนักบุญเปาโลส่วนมากถูกเขียนเพื่อส่งถึงพระศาสนจักรบางแห่ง เป็นต้น แม้ว่าจุดประสงค์ในการเขียนหนังสือแต่ละเล่มมีที่หมายแน่ชัด แต่ในไม่ช้าก็กลายเป็นสมบัติส่วนรวม เช่น เมื่อพระศาสนจักรแห่งหนึ่งได้รับจดหมายจากนักบุญเปาโลก็ได้คัดลอกส่งต่อไปให้พระศาสนจักรอื่นได้อ่านด้วย เวลาผ่านไปฉบับเดิมก็เปื่อยหรือสูญหายไป จึงไม่เหลือต้นฉบับดั้งเดิม แต่จากการเปรียบเทียบกับฉบับที่ถูกคัดลอกไว้มากมาย สามารถยืนยันได้ว่าตรงกับต้นฉบับจริงแน่นอน

edit @ 9 Jan 2009 09:36:48 by christianity

edit @ 9 Jan 2009 09:43:31 by christianity

Comment

Comment:

Tweet

#16 By (203.172.163.241|203.172.163.241) on 2014-06-19 13:20

cry wink     open-mounthed smile big smile sad smile tongue embarrassed surprised smile tongue confused smile open-mounthed smile confused smile sad smile open-mounthed smile confused smile angry smile embarrassed surprised smile wink double wink cry   confused smile     angry smile angry smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile

#15 By (110.77.193.145|110.77.193.145) on 2014-02-19 14:38

www.youtube.com

#14 By Rich Fucker (103.7.57.18|101.109.250.179) on 2013-06-18 10:02

big smile big smile cry cry double wink double wink double wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#13 By #12 by เฟริน (101.51.24.1) on 2011-12-09 18:37

big smile big smile cry cry double wink double wink double wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#12 By #12 by เฟริน (101.51.24.1) on 2011-12-09 18:35

วัวมีปีกเป็นสัญลักณ์ของนักบุญลุกา

#11 By mooton (111.84.90.133) on 2010-09-23 19:46

open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile double wink wink cry

#10 By ไดดง (182.52.62.29) on 2010-08-26 18:45

sad smile confused smile

#9 By ดงดง (182.52.62.29) on 2010-08-26 18:44

ทุกท่านสามารถใช้ พระคัมภีร์ได้ฟรีจาก http://www.anywherebible.com

#8 By goner (111.84.71.250) on 2010-07-29 17:21

ทุกท่านสามารถใช้ พระคัมภีร์ได้ฟรีจาก <a href="http://www.anywherebible.com">www.anywherebible.com</a> ครับ

#7 By goner (111.84.71.250) on 2010-07-29 17:18

=[p;p//0big smile big smile

#6 By gyhu (118.175.162.146) on 2010-06-01 13:58

=[p;p//0big smile big smile

#5 By gyhu (118.175.162.146) on 2010-06-01 13:58

พันธสัญญาเดิมมี 39 เล่ม พันธสัญญาใหม่มี 27 รวมเป็น 66 เล่มครับ

#4 By ฝ่ายเผยแพร่สภาคริสตจักร (118.172.78.165) on 2010-01-13 09:58

#3 By จูน (202.129.59.146) on 2009-07-27 16:23

cf

#2 By panda (110.49.80.6) on 2009-07-08 10:11

#1 By ปวีณา (124.122.239.173) on 2009-06-14 10:46