นิกาย

posted on 08 Jan 2009 16:21 by christianity

นิกายสำคัญของศาสนาคริสต์มีอยู่ 3 นิกาย ได้แก่ 

    1.  นิกายโรมันคาทอลิก    มีโป๊ปเป็นหัวหน้า โดยสืบต่อจากนักบุญเปโตร

    2.  นิกายกรีกออโธดอกซ์   มีข้อบัญญัติคล้ายโรมันคาทอลิก แต่ไม่ยอมขึ้นกับพระสันตะปาปา

    3.  นิกายโปรแตสแตนต์    นับถือคัมภีร์ไบเบิ้ล แต่ไม่นับถือพระสันตะปาปา

................................................................................................................................................

1.  นิกายโรมันคาทอลิก  

คำว่า "คาทอลิก"  แปลว่า "สากล"  เพราะความเชื่อเดิมมีว่า

 

พระสันตะปาปา จอร์น ปอลที่ 2

             

คริสต์ศาสนาศาสนาสากลชาวคาทอลิกมีความเชื่อและปฏิบัติตามคำสอนและประเพณีดั้งเดิมคริสต์ศาสนาโดยเคร่งครัดปัจจุบันสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุขปกครองชาวคาทอลิกทั่วโลก โดยมีศูนย์กลางการปกครองที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงบริหารงานโดยแบ่งหน่วยงานเป็นกระทรวงเหมือนรัฐทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในกิจการเกี่ยวกับคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลก
ชาวไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
เรียกว่า "คริสตัง"
 

มณศักดิ์ของคริสต์ศาสนา เรียงจากลำดับสูงสุดลดลงไปดังนี้

 1.สมเด็จพระสันตะปาปา เป็นประมุขสูงสุดของนิกายโรมันคาทอลิก

2.พระสังฆราช ประมุขของคริสต์ชนในระดับท้องถิ่น แต่งตั้งจากกรุงวาติกันโดยตรง

      2.1 พระอัครสังฆราช  ประมุขผู้ปกครองมณฑลขนาดใหญ่

      2.2 พระคาร์ดินัล  พระสังฆราชที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ให้สูงขึ้นมีสิทธิเลือกตั้งสมเด็จพระสันฯ

 3.บาทหลวง ผู้นำทางศาสนาในชุมชนต่าง ๆ การประกอบพิธีกรรม การเทศน์สั่งสอน

4.ภราดาและแม่ชี  นักบวชชายและหญิงเป็นผู้บวชรับใช้ศาสนา จะครองโสดไปตลอดชีวิต

พระสันตะปาปา จอร์น ปอล ที่ 2พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูประมุขสังฆมณฑล พระอัครสังฆราชซิสเตอร์ แม่ชี

 

................................................................................................................................................

2.  นิกายกรีกออโธดอกซ

       นิกายนี้แยกออกจากนิกายโรมันคาทอลิกด้วยเหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรม

 มสังฆราชเป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักร  ประจำอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล  ส่วนหลักธรรมที่

 สำคัญของนิกายนี้แทบไม่ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิก ลักษณะที่แตกต่างไปจากคาทอลิก มีดังนี้

   - ไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา แต่ละประเทศมีประมุขทางศาสนาของตน

   - รูปแบบพิธีกรรม ภาษา การปกครอง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักบวชเปลี่ยนแปลงไป

     เช่น นักบวชมีสิทธิ์แต่งงานได้

   ** ปัจจุบัน ผู้นับถือนิกายนี้จะอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก เช่น กรีซ บัลแกเรีย โรมาเนียฯ

.......................................................................................................................................

3.  นิกายโปรแตสแตนต์

      คำศัพท์ว่า โปรแตสแตนต์ หมายถึง ผู้คัดค้าน หรือ ผู้กระทำการประท้วง ตรงข้ามคำว่า

"คาทอลิก"   ดังนั้น   บุคคลที่แยกตัวออกไปจากนิกายโรมันคาทอลิก  จ งมีนามว่า

"ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์"

      บาทหลวงชาวเยอรมัน ชื่อ "มาร์ติน ลูเธอร์" ไม่เห็นด้วยกับอำนาจของสมเด็จพระสันตะ

ปาปาที่ครอบคลุมศาสนจักรมากเกินไป โดยเฉพาะการยินยอมให้ชาวคริสต์ไถ่บาปด้วยการซื้อใบ

ไถ่บาป จึงแยกตัวออกมาตั้งนิกายใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1517

      ชาวไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์  เรียกว่า "คริสเตียน

Comment

Comment:

Tweet